Lot IVX 72 Ankazomanga Sud – AREMEC SARL 1er étage 
ANTANANARIVO 101 – MADAGASCAR

+261 34 51 620 20